Có 1 kết quả:

cung thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bắn cung.

Một số bài thơ có sử dụng