Có 1 kết quả:

cung cừu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con nối được nghiệp cha. § Nguồn gốc: ◇Lễ Kí 禮記: “Lương dã chi tử, tất học vi cừu; lương cung chi tử, tất học vi ki” 良冶之子, 必學為裘; 良弓之子, 必學為箕 (Học kí 學記).