Có 1 kết quả:

cung hài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại giầy mũi cong của đàn bà thời xưa.