Có 1 kết quả:

điếu kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cầu treo. Thời xưa là loại cầu bắc qua cái hào ngoài thành, nối cửa thành với bên ngoài, có thể kéo lên để không cho ai ra vào.