Có 1 kết quả:

dẫn nhập

1/1

dẫn nhập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dẫn vào, dẫn tới, kéo tới

Một số bài thơ có sử dụng