Có 1 kết quả:

dẫn đạo

1/1

dẫn đạo

phồn thể

Từ điển phổ thông

dẫn đường, đưa đường