Có 1 kết quả:

dẫn thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khơi cho nước chảy tới.

Một số bài thơ có sử dụng