Có 1 kết quả:

dẫn hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dễ bắt lửa.