Có 1 kết quả:

dẫn dụng

1/1

dẫn dụng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kể lại lời, trích lời

Một số bài thơ có sử dụng