Có 1 kết quả:

dẫn ngôn

1/1

dẫn ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời nói đầu, lời giới thiệu

Từ điển trích dẫn

1. Lời nói ở đầu cuốn sách, lời tựa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói ở đầu cuốn sách, đưa người đọc vào cuốn sách. Lời tựa.