Có 1 kết quả:

dẫn chứng

1/1

dẫn chứng

phồn thể

Từ điển phổ thông

dẫn chứng, bằng chứng, bằng cứ