Có 1 kết quả:

dẫn khởi

1/1

dẫn khởi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dẫn tới, khiến cho, làm cho