Có 1 kết quả:

dẫn thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo dài ra — Suy rộng tới.

Một số bài thơ có sử dụng