Có 1 kết quả:

dẫn thuật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Viện dẫn văn chương hoặc lời tự thuật của người khác. ◎Như: “văn chương hoặc thư bổn lí dẫn thuật tha nhân đích thoại ngữ, tất tu chú minh kì xuất xứ hoặc lai nguyên” 文章或書本裡引述他人的話語, 必須註明其出處或來源.