Có 1 kết quả:

dẫn tiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa lên, đưa người tài lên để vua dùng.