Có 1 kết quả:

dẫn đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa đường, ý nói chỉ bảo đường lối hành động.