Có 1 kết quả:

đệ tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người em dâu.