Có 1 kết quả:

đệ mĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuận theo sóng trôi.