Có 1 kết quả:

trương khai

1/1

trương khai

giản thể

Từ điển phổ thông

căng ra, trải ra, mở ra