Có 1 kết quả:

hồ hình

1/1

hồ hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình vòm, hình cung