Có 1 kết quả:

nỗ thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bắn nỏ.

Một số bài thơ có sử dụng