Có 1 kết quả:

nhược liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yếu kém, kém cỏi.