Có 1 kết quả:

nhược tiểu

1/1

nhược tiểu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhược tiểu, bé nhỏ