Có 1 kết quả:

nhược bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

yếu đuối, thua kém.