Có 1 kết quả:

nhược khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ lòng dạ yếu đuối.