Có 1 kết quả:

nhược mạch

1/1

nhược mạch

giản thể

Từ điển phổ thông

mạch yếu, mạch kém