Có 1 kết quả:

trương lưu hầu phú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên mọt bài phú bằng chữ Nôm của Nguyễn Bá Lân, danh sĩ đời Lê trung Hưng.