Có 1 kết quả:

trương hoàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày biệt sắp đặt cho đẹp mắt — Phô bày ra cho lớn.

Một số bài thơ có sử dụng