Có 1 kết quả:

cường quang

1/1

cường quang

phồn thể

Từ điển phổ thông

sáng chói, sáng loá