Có 1 kết quả:

cưỡng chiếm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng thế lực chiếm cứ. ◎Như: “cưỡng chiếm thổ địa” 強占土地.