Có 1 kết quả:

cưỡng dâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh hoặc quyền lực mà thoả mãn ham muốn xác thịt.