Có 1 kết quả:

cưỡng hiếp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dùng sức mạnh mà ép buộc.
2. Cũng như “cưỡng dâm” 強淫, “cưỡng gian” 強姦.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mạnh mà ép buộc — Cũng có nghĩa như Cưỡng dâm 強淫, Cưỡng gian 強姦.