Có 1 kết quả:

cường phong

1/1

cường phong

phồn thể

Từ điển phổ thông

gió lớn, gió mạnh, gió to