Có 1 kết quả:

đàn hặc

1/1

đàn hặc

giản thể

Từ điển phổ thông

1. buộc tội, tố cáo
2. khiển trách, phê bình