Có 1 kết quả:

đàn cầm

1/1

đàn cầm

giản thể

Từ điển phổ thông

chơi đàn, gảy đàn