Có 1 kết quả:

đạn dược

1/1

đạn dược

giản thể

Từ điển phổ thông

đạn dược, súng đạn, vũ khí