Có 1 kết quả:

đạn đạo

1/1

đạn đạo

giản thể

Từ điển phổ thông

đường đạn, quỹ đạo của viên đạn