Có 1 kết quả:

cưỡng chế

1/1

cưỡng chế

giản thể

Từ điển phổ thông

cưỡng chế, cưỡng ép, ép buộc