Có 1 kết quả:

cường hoá

1/1

cường hoá

giản thể

Từ điển phổ thông

tăng cường, làm cho mạnh mẽ thêm