Có 1 kết quả:

cưỡng gian

1/1

cưỡng gian

giản thể

Từ điển phổ thông

cưỡng đoạt, hãm hiếp, cưỡng dâm