Có 1 kết quả:

cường độ

1/1

cường độ

giản thể

Từ điển phổ thông

cường độ, độ mạnh, độ khoẻ