Có 1 kết quả:

cường hãn

1/1

cường hãn

giản thể

Từ điển phổ thông

dũng cảm, can đảm