Có 1 kết quả:

cường lạp

1/1

cường lạp

giản thể

Từ điển phổ thông

kéo mạnh, giật mạnh, lôi mạnh