Có 1 kết quả:

cường bạo

1/1

cường bạo

giản thể

Từ điển phổ thông

hung bạo, dữ tợn, mãnh liệt, mạnh mẽ