Có 1 kết quả:

cường quyền

1/1

cường quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền lực, sức mạnh