Có 1 kết quả:

cường liệt

1/1

cường liệt

giản thể

Từ điển phổ thông

mãnh liệt, dữ dội