Có 1 kết quả:

cường đạo

1/1

cường đạo

giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ cướp, tên vô lại