Có 1 kết quả:

cưỡng bách

1/1

cưỡng bách

giản thể

Từ điển phổ thông

cưỡng bách, ép buộc, bắt buộc