Có 1 kết quả:

cấu kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đám lính cưỡi ngựa cầm cung nỏ.