Có 1 kết quả:

đàn lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức căng dãn.